Obchodní podmínky | Zážitky jako dárek na eXtraZazitek.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti eXtraOBCHOD s.r.o.
 
Obchodní společnost eXtraOBCHOD s.r.o. (dále také „eXtraOBCHOD“ nebo „Prodávající“) provozuje na adrese www.extraobchod.eu internetový obchod (dále také „Internetový obchod“). Níže uvedené obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají při objednávání a prodeji zboží v Internetovém obchodě. 
 
1.         Identifikace Prodávajícího:
obchodní firma:            eXtraOBCHOD s.r.o.
sídlo:                              Frýdek – Místek, Revoluční 556, PSČ: 738 01
IČ:                                   27831868
DIČ:                                CZ27831868
registrace:                     obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C. 30575
 
 
2.         Kontaktní údaje:
a)         adresa pro doručování pošty, osobní odběry zboží a zasílání případných reklamací zboží:
             eXtraOBCHOD s.r.o.
             28. října 279         
             709 00   Ostrava – Mariánské Hory
b)         e-mailová adresa:            info@extraobchod.eu
c)         telefon:                               +420 597 431 115
d)         fax:                                      +420 596 635 292
 
3.         Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek se rozumí pod pojmem:
a)         Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
b)         Jiný kupující – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nemá postavení spotřebitele.
c)         občanský zákoník – z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
d)         obchodní zákoník – z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
e)         Kupující – Spotřebitel a/nebo Jiný Kupující.
f)          Reklamační řád – reklamační řád společnosti eXtraOBCHOD, který je uveřejněn na www.extraobchod.eu.
 
4.         Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva se Spotřebitelem i s Jiným kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího společností eXtraOBCHOD, stane-li se tak ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení objednávky Kupujícím.
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky.
 
5.        Minimální hodnota objednávky
Elektronická objednávka internetového obchodu musí činit nejméně 250,- Kč bez DPH a dopravného. V opačném případě není  společnost eXtraOBCHOD s.r.o. objednávku povinna vyřídit.
 
6.         Kupní smlouva uzavíraná se Spotřebitelem
Kupní smlouva uzavíraná mezi společností eXtraOBCHOD a Spotřebitelem podléhá režimu vymezenému v občanském zákoníku.
Dodavatelem zboží z oddělení Kancelářské potřeby je společnost OTTO Office (CZ) s.r.o., jejíž obchodní podmínky naleznete zde.
http://www.extraobchod.cz/webpage/VOP/

S ohledem na úpravu obsaženou v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Spotřebitel v případě, kdy smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
K tomu, aby bylo odstoupení Spotřebitele od smlouvy účinné, musí být ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejpozději poslední den uvedené zákonné lhůty doručeno společnosti eXtraOBCHOD.
Spotřebitel je povinen zásilky společnosti eXtraOBCHOD vracet zpět osobně nebo formou zásilek bez dobírky; zásilky s dobírkou není společnost eXtraOBCHOD povinna přijmout.
 
V případě, kdy Spotřebitel využije svého práva odstoupit v zákonem stanovené lhůtě od sjednané smlouvy, je povinen vrátit společnosti eXtraOBCHOD předmětné zboží a to zpravidla v originálním a nepoškozeném balení.
 
V případě, kdy Spotřebitel odstoupí v zákonem stanovené lhůtě, má společnost eXtraOBCHOD právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Spotřebitel nemá právo odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy:
-           smlouva, která byla uzavřena, je smlouvou na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti eXtraOBCHOD;
-           zboží má být nebo bylo upraveno dle přání Spotřebitele;
-           předmětné zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
-           v případě audio a video nahrávek, nebo počítačových programů Spotřebitel porušil jejich originální balení.
 
V případě, kdy Spotřebitel řádně a včas odstoupí od sjednané smlouvy, má právo na vrácení zaplacené kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 
Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.
Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti eXtraOBCHOD.
 
Odstoupení od příslušné smlouvy, stejně jako vracené zboží musí být společnosti eXtraOBCHOD doručeno na adresu dle bodu 2 písm. a) Podmínek, tj. na adresu:
eXtraOBCHOD s.r.o.
28. října 279
709 00   Ostrava – Mariánské Hory
 
7.         Kupní smlouva uzavíraná s Jiným kupujícím
Kupní smlouva uzavíraná mezi společností eXtraOBCHOD a Jiným kupujícím podléhá režimu vymezenému v obchodním zákoníku.
 
Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.
Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti eXtraOBCHOD.
 
8.         Zrušení uzavřené kupní smlouvy, právo na změnu ceny
a)         Kupující je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:
(i)         společnost eXtraOBCHOD nedodá Kupujícímu zboží nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(ii)       se výrazným způsobem změnila cena zboží v neprospěch kupujícího.
 
b)         Prodávající je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:
             (i)        se zboží již nevyrábí nebo nedodává;
             (ii)       se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;           
             (iiI)       vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
 
c)          Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 
Výše uvedenými ustanoveními Podmínek není dotčeno právo Kupujícího, ani právo společnosti eXtraOBCHOD odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy toto právo vyplývá ze zákona nebo z ujednání mezi smluvními stranami.
 
9.         Poplatky za zpracování elektronického odpadu a autorské poplatky
 
Veškeré ceny internetového obchodu na adrese www.extraobchod.eu jsou ceny konečné, obsahující veškeré zákonné poplatky související se zněním zákonů 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 7/2005 Sb. a vyhlášky č. 488/2006 Sb.
 
 
10.         Záruční podmínky
Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
 
Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené s Jiným kupujícím se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
 
Bližší podmínky reklamace zboží jsou uvedeny v Reklamačním řádu.
 
11.       Ochrana osobních údajů
Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyslovuje svůj souhlas s tím, aby společnost eXtraOBCHOD zpracovávala a uchovávala údaje o Kupujícím, a to i tehdy, pokud mají charakter osobních údajů, za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, případně za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
 
12.       Rozhodný právní řád
Veškeré kupní smlouvy, stejně jako veškeré právní vztahy s těmito smlouvami související nebo z nich vyplývající se řídí úpravou obsaženou v platném právním řádu České republiky.
 
 
V Ostravě, dne 1.2. 2008
 
 
 
                                                                                  eXtraOBCHOD s.r.o.
                                                                                  Mgr. Radek Otrusina, jednatel